Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України - страница 79

^ 134. МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ ПІДЙОМНИКІВ (ЛІФТІВ)
(Код КП-7241.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу електричних підйомників (ліфтів).

ПОВИНЕН ЗНАТИ: елементарні поняття електро­техніки; основні положення інструкцій щодо монтажу ліфтів; найменування та призначення основних вузлів ліфтів; види та призначення інструменту, матеріалів, такелажного обладнання, що застосовуються під час монтажу ліфтів; основні марки проводів і кабелів, що застосовуються в ліф­тах; основні види кріпильних виробів і найпростіші способи кріплення деталей устаткування; правила виконання най­простіших такелажних робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Рубання та різання металу за готовою розміткою . Промивання в розчинниках та змащу­вання деталей. Розпаковування устаткування. Підбирання метизів, матеріалів та інструменту. Заряджання та встанов­лювання найпростішої електроапаратури. Складання сти­кових планок направляючих кронштейнів: направляючих, перемикачів поверхів, шунтів, датчиків тощо. Стропування вантажів інвентарними стропами.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу електричних підйомників (ліфтів).

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні пристрої та принцип ро­боти електричних підйомників; електросхеми керування ліфтами із швидкістю руху до 0,71 м/сек; способи та при­йоми виконання простих монтажних робіт; правила корис­тування механізованими інструментами; правила заземлю­вання та занулювання устаткування ліфтів; правила про­кладання електропроводки; способи стропування та пере­міщання устаткування ліфтів; основні вимоги Держнагля-дохоронпраці щодо улаштування і безпечної експлуатації ліфтів та правил виконання та приймання робіт; установоч­ні креслення (проекти ліфту).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи мон­тажником електричних підйомників (ліфтів) 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання інвентарних настилів у шахті. Укрупнювальне складання шахтних две­рей. Встановлювання кронштейнів для кріплення електри­чного та механічного устаткування за готовою розміткою. Установлювання дюбелів. Заряджання та встановлювання вимикачів кнопкових постів, перемикачів, ввідних при­строїв, трансформаторів, світлових табло. Продзвонювання проводів і кабелів. Підключання клемних коробок у шахті. Монтаж мереж заземлення. Зачищання стиків напрямних. Установлювання монтажних лебідок і блоків. Стропування устаткування.

^ 4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи серед­ньої складності з монтажу електричних підйомників (ліфтів).

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння габаритів шахти та їх відповідність вимогам проекту та технічним умовам; технологічну послідовність, способи монтажу та регулювання механічного й електричного устаткування вантажних і пасажирських ліфтів зі швидкістю руху до 1 м/сек, правила налагоджування і здавання їх в експлуа­тацію; електросхеми ліфтів зі швидкістю до 1 м/сек (крім ліфтів з груповим і парним керуванням); способи вимірю­вання опору ізоляції та заземлення; правила Держнаглядо-хоронпраці; правила експлуатації вантажопідйомних ма­шин та зйомних вантажозахватних пристроїв Держнагля-дохоронпраці; вимоги до будівельної частини ліфтових установок; правила будови електроустановок.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи монтажником електрич­них підйомників (ліфтів) 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж каркасів металевих шахт. Монтаж напрямних. Складання кабін і противаг та їх встановлювання. Установлювання шахтних дверей. Мон­таж устаткування машинного приміщення та приямка, ре­гулювання механічних і електричних вузлів вантажних і пасажирських ліфтів зі швидкістю руху до 1 м/сек, зда­вання їх в експлуатацію. Прокладання та підключання електропроводки ліфтів зі швидкістю руху до 1 м/сек (крім ліфтів з вантажним і парним керуванням). Підвішування та кріплення канатів кабіни й обмежувача швидкості. Вимі­рювання опору ізоляції та заземлення. Підіймання устатку­вання у машинне приміщення. Монтаж телефонно-диспетчерського зв'язку всередині ліфтових шахт. Переві­ряння геометричних розмірів та розмічання шахт.

^ 5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні робо­ти з монтажу електричних підйомників (ліфтів).

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу механічного й електричного устаткування ліфтів зі швидкістю руху більше 1 м/сек, що працюють на змінному струмі; електросхе­ми всіх ліфтів на змінному струмі; правила налагоджуван­ня, випробовування та здавання в експлуатацію ліфтів з груповим і парним керуванням зі швидкістю руху до 1 м/сек.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи монтажником електрич­них підйомників (ліфтів) 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж устаткування машин­ного приміщення та приямка ліфтів зі швидкістю руху по­над 1 м/сек, що працюють на змінному струмі. Прокладан­ня та підключання електропроводки, регулювання усіх вуз­лів та налагоджування систем керування ліфтів з груповим і парним керуванням зі швидкістю руху до 1 м/сек. Зда­вання в експлуатацію й участь у прийманні зазначених ліфтів органами Держнаглядохоронпраці.

^ 6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу електричних підйомників (ліфтів).

ПОВИНЕН ЗНАТИ: електросхеми, правила монта­жу, регулювання, налагоджування, випробовування та зда­вання в експлуатацію ліфтів і спеціальних підйомників зі швидкістю руху більше 1 м/сек, що працюють на змінному та постійному струмі, з контактною і безконтактною апара­турою; нормативні документи щодо ліфтобудування та мон­тажу ліфтів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи монтажником електрич­них підйомників (ліфтів) 5 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Монтаж устаткування машин­ного приміщення та приямка ліфтів, що працюють на постійному струмі. Монтаж устаткування машинного при­міщення та напрямних спеціального підйомника. Прокла­дання та підключання електропроводки, регулювання усіх вузлів, налагоджування систем керування ліфтів зі швидкі­стю руху більше 1 м/сек, що працюють на змінному та постійному струмі, та спеціальних підйомників. Здавання в експлуатацію й участь у прийманні зазначених ліфтів та спеціальних підйомників органами Держнаглядохоронпра­ці.

0028874581918103.html
0028942976179736.html
0029071487168628.html
0029179433603041.html
0029298591784606.html