6.5 Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування - Конспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування»

^ 6.5 Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

1) Ставки збору для платників першої, другої та третьої груп встановлено в розмірі - 33,2% від об'єкта оподаткування.

Для підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди, збір визначається окремо за ставкою 4% від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2% для інших праців­ників такого підприємства.

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% загаль­ної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пен­сійне страхування визначається за ставкою 4% від об'єкта опо­даткування для всіх працівників цих підприємств.

Для підприємств-платників фіксованого сільськогосподарського податку збір визначається окремо за ставкою 26,56% фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

2) ^ Для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового до­говору (четверта група), та фізичних осіб, які виконують робо­ти згідно з цивільно-правовими договорами, ставки збору вста­новлюються в розмірі 2% від сукупного оподатковуваного доходу.

З 1 січня 2009 р. сума 10035 грн. є максимальним заробітком, на який треба нараховувати (утримувати) внески до Фонду со­ціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціаль­ного страхування від нещасних випадків на виробництві та про­фесійних захворювань і збір до Пенсійного фонду, навіть якщо працівник отримує дохід, більший за вказану суму.


Таблиця 6.1 – Платники та ставки внесків на загальнообов'язков державне пенсійне страхування з 13 січня 2009 р.

Платник

Ставка внесків

Нарахування

Роботодавці

33,2%

Роботодавці, в яких працюють інваліди

4% -за інвалідів; 33,2% - за інших працівників

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% від загальної чисельності працюючих

4%

Підприємства, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації

42% - за осіб льотних екіпажів і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи у польотах; 33,2% - за інших працівників

Підприємства-платники фіксованого сільськогосподарського податку
26,56% фактичних витрат на оплату праці найманих працівників

Фізичні особи - СПД, інші самозайняті особи
33,2%, але не менше мінімального страхового внеску (далі - МСВ)Добровільно застраховані особи
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Фонд соціального страхування на випадок безробіття

-

Утримання

Наймані працівники (за трудовими та цивільно-правовими договорами)

2% незалежно від розміру доходуОсоби, які проходять альтернативну (невійськову службу)
^ 6.6 Механізм сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
Механізм сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій визначе­ний Постановою Кабінету Міністрів України «Про затверджен­ня Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне стра­хування з окремих видів господарських операцій» від 3 листопа­да 1998р. № 1740 зі змінами і доповненнями.

^ 6.6.1 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій із купівлі-продажу валюти
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з опе­рацій із купівлі-продажу валюти сплачують юридичні особи, які купують валюту за гривні.

Розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій із купівлі-продажу іноземної валюти становить 0,5 % від суми в гривнях, витраченої на купівлю валюти .

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про за­твердження порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» № 1740 юридичні особи одночасно з перерахуванням коштів на купівлю іноземної валюти надають банку платіжне доручення на суму збору, яку необхідно сплатити з купівлі іно­земної валюти. Це платіжне доручення виконується в той самий день, що й операція з купівлі валюти.

^ 6.6.2 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів
Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне стра­хування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння є підприємства, організації та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяль­ності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з опе­рацій із продажу ювелірних виробів із золота сплачується у розмірі 5% від вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.

^ 6.6.3 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості легкового автомобіля
Об'єктом обкладання збором до Пенсійного фонду є вартість легкових автомобілів, на яку при відчуженні нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 3% (крім авто­мобілів, якими забезпечуються інваліди відповідно до законодавства, та автомобілів, що переходять у власність спадкоємця за законом).

Зазначений збір сплачується платниками збору через уста­нови банків на рахунок місцевих органів Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля.

^ Платниками цього збору є підприємства всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають права власності на легкові автомобілі шляхом:

Органи Державної автоінспекції здійснюють реєстрацію автомобіля за наявності квитанції чи платіжного доручення (для юридичних осіб) про сплату збору на обов'язкове державне пен­сійне страхування саме у покупців автомобіля.

^ 6.6.4 Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з продажу тютюнових виробів

Згідно зі змінами до Закону «Про збір на обов'язкове державне пен­сійне страхування» даний вид збору відмінено.

^ 6.6.5 Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операції із купівлі-продажу нерухомого майна

Об'єктом обкладання збором до Пенсійного фонду є вартість нерухомого майна, зазначене в договорі купівлі-продажу.

^ Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страху­вання є підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та фізичні особи, що придбають нерухоме майно.

Винятком є придбання майна державними підприємствами, установами і організаціями за рахунок бюджетних коштів, уста­новами й організаціями іноземних держав, які користуються іму­нітетом і привілеями згідно із законами і міжнародними догово­рами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадянами, які придбають і стоять на черзі на отримання житла або придбавають його вперше.

Зазначений збір сплачується у розмірі 1% від вартості нерухомого майна з усіх категорій платників на загальних підставах.

^ 6.6.6 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового мобільного зв'язку

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне стра­хування з вартості послуг стільникового мобільного зв'язку1) є підприємства, установи, організації, фізичні особи, що корис­туються послугами стільникового мобільного зв'язку, а також оператори такого зв'язку, що надають свої послуги безоплатно.

При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхуван­ня не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні за­соби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'яз­ку2), радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути виокрем­лено від таких засобів без утрати його технологічних або експлу­атаційних якостей чи характеристик.

^ Об'єктом обкладання збором для цієї категорії плат­ників є вартість послуг стільникового мобільного зв'язку, опла­чена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаю­чи вартість вхідних і вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату (надбавку) за роумінг3), суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового мобільного зв'язку. Ставка – 7,5% від об'єкту.0032402458183118.html
0032464290749896.html
0032540667158669.html
0032562199462694.html
0032649888866035.html